paskutinio šios Privatumo politikos atnaujinimo data yra 2018-09-05

 

 

Bendrosios nuostatos

1.1 Skruzdis, MB (toliau – “Bendrovė”) saugo ir gerbia tinkalapyje www.skruzdis.lt esančios elektroninės parduotuvės (tolaiu – “ELP”) lankytojų ir joje užregistuotų asmenų (toliau – “Lankytojai”, “Asmenys”) privatumą.

1.2 Šis dokumentas kartu su jame nurodytais dokumentais (toliau – “Privatumo politika”), numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kurie gauti Lankytojams besinaudojant ELP. Lankytojai turi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Lankytojų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Asmens duomenų, kurie yra būtini finansinių ir apskaitos dokumentų paruošimui, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Buhalterinės apskaitos, Pridėtinės vertės mokesčio bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.4 Asmens duomenų, kurie yra būtini pinigų plovimo prevencijai užtikrinti, apimtys, pateikimo ir saugojimo tvarką bei terminus reglamentuoja Lietuvos respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

 

 

Duomenų perdavimo ir atsiskaitymų saugumas

2.1 Saugų lankymasį ir apsipirkimą ELP užtikrina vienas saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė patikimas tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp Lankytojo naršyklės ir ELP, yra šifruojama. Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos kairėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama žalia spyna), patvirtinantis puslapio saugumą.

2.2 ELP pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ir/ ar elektroninių mokėjimų sistemų ir/ ar mokėjimo kortelių duomenis įveda:

bankų ir/ ar

turinčių atitinkamas Lietuvos banko licencijas įstaigų

tinklalapiuose. Išsamus bankų ir įstaigų sąrašas prieinamas Lietuvos banko tinklalapio skiltyje “Finansų rinkų dalyviai”.

2.3 Bendrovei jokia su mokėjimo atlikimu susijusi Lankytojo ir/ar Pirkėjo informacija nėra prieinama.

 

 

Renkama informacija

3.1 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Lankytojus:

informaciją, kurią Lankytojas nurodo prenumeruojant naujienas, pildydamas užsakymus ir kitas formas ELP, vykdant susirašinėjimą su Bendrove, o taip pat dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;

duomenys, susiję su Lankytojų užsakymais ir jų įvykdymu;

duomenys apie Lankytojų naršymą ELP, įskaitant bet neapsiribojant Lankytjų IP adresais.

3.2 Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.

3.3 Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi ne ilgiau kaip 2 (dveji) metai nuo Lankytojo paskutinio atlikto veiksmo (prisijungimo ir/ ar pirkimo ir/ ar užklausos) ELP.

3.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie ELP sistemos ir/ ar nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

3.6 Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

 

Asmens duomenų tvarkymo atvejai

4.1 Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

Lankytojas ir/ ar asmuo naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis suteikia Bendrovei informaciją apie save;

asmuo duoda sutikimą jo duomenų tvarkymui;

sudaroma ir/ ar vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra asmuo;

asmuo tikslu pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis prisijungiant prie šios ELP per jo pasirinktą socialinį tinklą suteikia Bendrovei informaciją apie save;

siekiama apsaugoti asmens esminius interesus arba juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei asmens interesai nėra svarbesni.

 

 

Asmenų duomenų saugojimas

5.1 Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Lankytojų ir kitų 3.1 punkte paminėtų asmenų perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose Europos Ekonominės Erdvėje.

5.2 Asmens duomenis tvarkantis personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su užsakymų įvykdymu, mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu.

5.3 Tuo atveju, kai Lankytojui suteikiamas slaptažodis (arba kai Lankytojas pasirenka slaptažodį pats), kuris įgalina Lankytoją naudotis tam tikromis ELP funkcijomis, Lankytojas yra asmeniškai atsakingas už slaptažodžio konfidencialumą. Lankytojas turi neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

5.4 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl asmens pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

5.5 Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų įvedimo Lankytojo įrenginyje ir duomenų perdavimo iki ELP. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Lankytojo rizika.

 

Asmenų duomenų naudojimas

6.1 Bendrovė naudoja Lankytojų asmens duomenis:

elektroninės prekybos tikslu, t.y. vykdyti prekių ir paslaugų pardavimą, apdoroti užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines ir kitas paslaugas, atlikti prekių keitimą ar pinigų grąžinimą, spręsti su atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus įsipareigojimus;

tam kad suteikti Lankytojui prekes ar paslaugas, o taip pat informaciją, kurių Lankytojas pageidauja arba kurie galėtų sudominti Lankytoją;

tam, kad galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Lankytojais ir kitais asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant asmens ir jo atstovų duomenų teikimą Bendrovės pasirinktam bankui ir/ ar banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų;

tam, kad suteikti Lankytojui būtiną informaciją apie Bendrovę ir pirkimo taisykles ir sąlygas;

siekiant užtikrinti, jog ELP turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Lankytojams būdu.

6.2 Lankytojams ir asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą el. paštu arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame tokiam asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Bendrovės ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu tokie asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

6.4 Sutikimą gauti Bendrovės pasiūlymus ir informaciją Lankytojas gali išreikšti:

pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą prekių ar paslaugos užsakymo metu;

prenumeruodamas Bendrovės naujienlaiškį.

6.5 Bendrovė tai pat gali naudoti Lankytojų ir įsigijusių prekes asmenų kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus pranešimus yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą el. paštu arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame asmens jau gautame Bendrovės pranešime.

 

Informacijos atskleidimas

7.1 Bendrovė turi teisę atskleisti asmens duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.

7.2 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:

ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;

jeigu toks perdavimas ar dalijimasis asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant Sutartis ir susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

7.3 Asmens duomenis gali peržiūrėti:

prižiūrintys šios ELP veikimą ir turinį Bendrovės darbuotojai, o taip pat ELP turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;

analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina šios ELP duomenų analitikos tikslais. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Analitikos duomenų perdavimui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos, su kuriais galite susipažinti paspaudus šią nuorodą;

7.4 Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:

Google, LLC bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą;

Facebook, Inc. bendrovė, kuri yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Su šio tiekėjo privatumo politiką galite susipažinti paspaudus šią nuorodą.

 

 

Asmenų teisės

8.1 Asmuo turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais.

8.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Lankytojas turi atžymėti anksčiau pažymėtus atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose. Lankytojas taip pat gali susisiekti su Bendrove el. paštu ir pranešti apie savo atsisakymą.

8.3 ELP gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš jo partnerių, reklamos tiekėjų, kitų asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Lankytojai patenka, rinkdamiesi šias nuorodas ELP, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Lankytojai turi susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant juose bet kokius savo asmeninius duomenis.

8.4 Lankytojai turi teisę:

būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

pateikę užklausą Bendrovei, el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Lankytojams pateikiama jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

pateikus užklausą el.paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Lankytojo duomenis ir/ ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu lankytojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

8.6 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt

 

 

Slapukų naudojimas

9.1 Slapukas (angl. “cookie”) – tai nedidelis kiekis informacijos (teksto rinkmena), kurį tinklalapio serveris išsiunčia į Lankytojo kompiuterio standųjį diską arba arba judriojo ryšio įrenginį. Šios informacijos dėka interneto tinklalapis tam tikrą laiką “atsimins” Lankytojo kompiuterį, tam tikrus Lankytojo veiksmus ir parinktis, o Lankytojui nereikės jų iš naujo įvedinėti tam tikros informacijos kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Šią informaciją gali sudaryti:

Lankytojo kompiuterio IP adresas, jo naršyklės tipas;

duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi šiuo tinklalapiu (pavyzdžiui, peržiūrėtus puslapius ir prekes, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis);

apibendrinti demografiniai duomenys;

jei Lankytojas atvyko į šį tinklalapį iš trečiosios šalies tinklalapio, – atitinkamo puslapio URL nuoroda;

kita techninio pobūdžio nuasmeninta informacija.

9.2 Su slapukais susijusi informacija negali būti naudojama Lankytojo tapatybei nustatyti.

9.3 Slapukų naudojimas palengvina naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir leidžia pateikti Lankytojui konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Galimi slapukų tipai – būtinieji, naudojimąsi tinklalapiu gerinantys, funkciniai, rinkodarą optimizuojantys slapukai.

9.4 Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Lankytojas bet kada gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko. Lankytojas taip pat gali savarankiškai užblokuoti slapukus, t.y. nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Lankytojo kompiuterio standžiajame diske. Tai gali sumažinti tinklalapio funkcionalumą, gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis siūlomomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio ir/ ar paslaugų Lankytojui gali tapti nepasiekiama.

9.5 Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje renkami naudodajant “Google Analytics” įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie “Google Analytics” ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti “Google anaytics” svetainėje. Jeigu pageidaujate, kad šie įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti “Google Analytics” atsisakymo naršyklės papildinį. Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją – Bendrovės teisėti interesai gerinti ELP veikimą ir komercinės informacijos pasiekiamumą.

9.6 Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/ ar ištrinti slapukus. Daugiau informacijos pateikiama interneto tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Čia galima rasti išsamios informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus. Tam, kad pašalinti slapukus iš Lankytojo mobiliojo telefono – būtina pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės šioje ELP, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

9.7 Žemiau pateikiamos nuorodos, kur galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų:

Google

Facebook

Universalus reklamos slapukų patikrinimo ir šalinimo įrankis

 

 

Politikos pakeitimai

10.1 Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Atnaujinta Politikos redakcija bus pateikiamia šioje ELP.

 

 

Kontaktai

11.1 Lankytojas arba kitas asmuo, siekdamas susisiekti su Bendrove raštu šiame dokumente nurodytais klausimais siunčia elektroninį laišką adresu info@skruzdis.lt. Bendrovė siekdama susisiekti su Lanktytoju siunčia jam elektroninį laišką adresu, kurį pastarasis nurodė pateikdamas paklausimą, užsakymą arba užsiregistruodamas ELP.