paskutinio šios Privatumo politikos atnaujinimo data yra 2018-09-05

 

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios taisyklės (toliau – “Taisyklės”) kartu su kitais šiame tinklalapyje pateikiamais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant Privatumo politika, yra skirtos suteikti informaciją apie Skruzdis, MB (toliau – “Bendrovė”) bei išdėstyti visas sutarties sąlygas įsigyjančiam ir/ ar užsisakančiam prekes (toliau – “Prekės”) ir/ ar užsisakančiam paslaugas (toliau – “Paslaugos”) Bendrovės elektroninėje(-se) parduotuvėje(-se) (toliau – “ELP”) ir/ ar užsiregistravusiam ELP asmeniui (toliau – “Klientas”). ELP sąvoka apima, įskatant, bet neapsiribojant, elektronines parduotuves šiais interneto adresais:

skruzdis.lt

1.2 Šios Taisyklės yra taikomos:

nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) sudarant bet kokias sutartis tarp Bendrovės ir Kliento dėl Prekių/ Paslaugų įsigijimo iš ELP (toliau – “Sutartis”) ir/ ar

lankytojui užsiregistravus ELP ir/ ar

tam tikrais šiose Taisyklėse nurodytais atvejais – visiems ELP lankytojams.

Visiems ELP lankytojams prieš pradedant naudotis ELP rekomenduojama atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad tinkamai jas suprato. ELP lankytojams, kurie pažeidžia šias Taisykles, naudojimasis ELP gali būti apribotas.

Prieš pateikiant Prekių/ Paslaugų užsakymus, o taip pat prieš užsiregistruojant ELP – Klientas privalo ne tik susipažinti, bet ir sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymų pateikimas Bendrovei yra negalimas.

1.3 Klientas turi išsaugoti ar atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4 Šios Taisyklės gali būti Bendrovės keičiamos, o Sutarties tarp Bendrovės ir Kliento sudarymo metu galios tik tuo metu paskelbta ir galiojanti Taisyklių redakcija.

Kiekvieną kartą užsakant Prekes ar paslaugas, Klientas turi susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, ir, atitinkamais atvejais, – tauriųjų metalų supirkimo tvarka bei kitais ELP paskelbtais aktualiais dokumentais, kad jis būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis konkrečiu atveju bus daromas užsakymas ir/ar sudaroma sutartis su Bendrove.

 

 

Informacija apie Bendrovę

2.1 Bendrovė yra Skruzdis, MB, Lietuvos Respublikoje įregistruota ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304906953.

 

 

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Prekes įsigyti ar paslaugas užsisakyti šioje ELP gali:

veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

nepilnamečiai nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

juridiniai asmenys;

visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis priklauso vienai iš aukščiau išvardintų grupių, turi teisę pirkti Prekes ar užsisakyti Paslaugas šioje ELP.

Jeigu asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamasis šia ELP, – jis patvirtina, jog turi savo tėvų, globėjų pritarimą dėl asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei.

3.2 Klientas gali įsigyti Prekes užsiregistravęs arba neužsiregistravęs ELP.

3.3 Pateikiamos ELP Prekės yra prieinamos nedelsiant ar po nurodyto termino, kai tai yra aiškiai nurodyta Prekės aprašyme (pvz. “yra sandėlyje”, “pristatymas per 10 darbo dienų” ir pan.).

3.4 Bendrovės nustatyta Prekių užsakymo tvarka (algoritmas) suteikia Klientui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį Prekės užsakymo patvirtinimą. Nepaisant to, kad Kliento naršyklėje arba ELP gali būti įdiegtos priemonės, padedančios greičiau įvesti tam tikrą informaciją (pvz. adresą) – Klientas asmeniškai atsako už įvestos informacijos teisingumą ir visas su tuo susijusias pasekmes, todėl Klientas savarankiškai ir atidžiai turi perskaityti ir patikrinti visą teikiamo užsakymo informaciją kiekviename užsakymo teikimo etape.

3.5 Sutartis tarp Kliento ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo tada, kai:

Klientas šioje ELP suformuoja Prekių krepšelį, aiškiai nurodo savo vardą, pavardę, Prekių pristatymo ar atsiėmimo būdą, pristatymo adresą, apmokėjimo būdą, susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika – paspaudžia mygtuką “Užsakyti” (“Patvirtinti”), arba

Klientas šioje ELP pasirenka paslaugą, aiškiai nurodo savo el. pašto adresą ir kitą paslaugai suteikti reikalingą informaciją, susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, – paspaudžia mygtuką “Užsakyti” (“Patvirtinti”).

3.6 Kiekviena tarp Kliento ir Bendrovės sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir Bendrovės nustatytą laiką saugoma ELP duomenų bazėje.

3.7 Klientui pateikus užsakymą, el. paštu Kliento nurodytu adresu išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. Priklausomai nuo pasirinkto užsakymo apmokėjimo būdo – prie elektroninio laiško gali būti prisegta ir elektroninė išankstinė mokėjimo sąskaita (paprastai PDF formatu).

3.8 Prekių pardavimo Sutarties atveju – paruošus užsakymą Bendrovė:

informuoja Klientą, kad Prekės yra parengtos atsiėmimui Bendrovės parduotuvėje arba perduotos pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovui;

po Prekių pristatymo/ atsiėmimo – Bendrovė paruošia ir pateikia Klientui elektroninę ar atspausdintą PVM sąskaitą-faktūrą su pirkimo duomenimis.

3.9 Tuo atveju, jeigu  Bendrovė neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nebėra sandėlyje, arba dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su ELP (pvz. dėl neteisingai pateiktos kainos), – Bendrovė informuos apie tai Klientą el. paštu ar kitomis priemonėmis, o Prekių pardavimo Sutartis nebus vykdoma. Tuo atveju, jeigu Klientas jau bus sumokėjęs už Prekę, Bendrovė grąžins gauto apmokėjimo sumą per 5 (penkias) darbo dienas. Tokiais atvejais Klientas atsisako ir negali reikalauti iš Bendrovės jokių baudų, netesybų ar kitokių kompensacijų mokėjimo.

 

 

KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

4.1 Kiekvienos Prekės aprašyme turi būti jos pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai vyksta išankstinė Prekės rezervacija. Klientui patvirtinant Sutartį dėl Prekės išankstinės rezervacijos ir/ ar iš anksto apmokant Prekę, laikoma, kad Klientas susipažino ir sutiko su pateiktomis prie konkrečios Prekės aprašymo rezervacijomis sąlygomis ir terminais.

4.2 Prekių kainos nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – “PVM”), jei šis yra taikomas konkrečiu atveju.

4.3 Investicinio aukso luitų, investavimui tinkančių auksinių ir sidabrinių monetų kaina nustatoma, atsižvelgiant į realias (angl. “on-line”) atitinkamo metalo (aukso, sidabro, platinos ar kt.) rinkos kainas pasaulinėse biržose. Kolekcinių tauriųjų metalų produktų kaina nustatoma atsižvelgiant ne tik į atitinkamo metalo rinkos kainas pasaulinėse biržose, bet ir įvertinant konkretaus produkto kolekcinę vertę, pasiūlą bei paklausą.

4.4 Pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos į Prekių kainą, jei aiškiai nėra nurodyta kitaip. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Klientas.

4.6 Visais atvejais Klientas turi apmokėti užsakymą:

per 4 (keturias) valandas, jei jis užsisakė bet kurią Prekę, kurios kaina tiesiogiai priklauso nuo atitinkamo tauriojo metalo besikeičiančios rinkos kainos, t.y. investicinio aukso luitus, investavimui tinkančias auksines ar sidabrines monetas, ir bendra užsakymo vertė yra didesnė nei 300 (tris šimtai) EUR;

per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas visais kitais atvejais.

Užsakymas laikomas apmokėtu, jei per nurodytą laiką Kliento pinigai buvo įskaityti į Bendrovės bankinę sąskaitą. Jei Bendrovė negavo apmokėjimo už Prekes per numatytą terminą, – ji turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, anuliuojant užsakymą ir informuoti apie tai Klientą.

4.8 Bendrovė turi teisę nustatyti minimalią Prekių užsakymo (krepšelio) sumą, kurios dydis pateikiamas ELP.

4.9 Bendrovė turi teisę keisti Prekės kainą po užsakymo pateikimo ir/ ar Sutarties sudarymo, jeigu tai yra susiję su:

užsakymo pateikimu ne Bendrovės parduotuvių ar biuro darbo laiku ir/ ar

Prekės savikainos padidėjimu, įskaitant bet neapsiribojant atsiradusio dėl tauriųjų metalų (aukso, sidabro, platinos) rinkos kainos pasikeitimo ir/ ar

techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje ir/ ar

trečiųjų asmenų veiksmais ir/ ar (e) su Prekės pardavimu Klientui padidėjusiomis susijusiomis išlaidomis.

Pasikeitus prekės kainai, Bendrovė nedelsdama informuoja Klientą. Klientas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu, užsakymas tokiu atveju gali būti Bendrovės anuliuotas ir Sutartis nutraukta. Jokie dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami, o Klientas atsisako ir negali reiklauti Bendrovės sumokėti baudas, netesybas ar kitokias kompensacijas.

4.10 Bendrovė savo nuožiūra gali:

Nustatyti specialias kainas tam tikroms Prekėms, Paslaugoms ar jų grupėms, pažymint juos “Geras”, “Geras pasiūlymas”, “Kaina!”, “Gera kaina” ar panašaus pobūdžio tekstais.

Skelbti akcijas ir specialius pasiūlymus tiek ELP, tiek socialiniuose tinkluose.

Platinti nuolaidų kuponus ar kodus, kuriais galima pasinaudoti tik šioje ELP.

Platinti dovanų čekius, kuriais galima pasinaudoti tik šioje ELP.

Taikyti tam tikroms klientų grupėm geresnes kainas.

Visais atvejais nuolaidos taikomos tik nuo pradinės kainos ir jos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis, o konkrečiam Prekių užsakymui pritaikomas tik vienas ELP automatiškai parinktas nuolaidos variantas.

4.11 Visi 4.10 punkte nurodyti pasiūlymai, nuolaidų kodai (kuponai) ir dovanų čekiai galioja tik šioje ELP ir tik ribotą laiką. Norint pasinaudoti jais fizinėje(-se) Bendrovės parduotuvėje(-se) – Klientas turi pateikti užsakymą per šią ELP, nurodant atsiėmimą parduotuvėje.

4.12 Nuolaidų atvaizdavimas.

Atskirų Prekių specialios kainos ir/ ar joms taikomų nuolaidų dydis (eurais ar procentais) nurodomi prie atitinkamos Prekės. Prekių krepšelyje nurodomos tik galutinės tokių Prekių kainos ir bendra tokio tipo nuolaidų suma neatvaizduojama.

Kliento panaudoti nuolaidų kodai (kuponai) paprastai atvaizduojami Prekių krepšelyje, nurodant šių kodų pavadinimus bei bendra pagal juos pritaikytų nuolaidų suma.

 

 

PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1. Priklausomai nuo Prekės tipo ir Bendrovės galimybių – Prekės Klientui gali būti pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje:

į Lietuvos pašto padalinius;

į paštomatus, su kurių savininkais Bendrovė turi atitinkamus susitarimus;

naudojantis kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos, su kuria Bendrovė turi atitinkamus susitarimus, paslaugomis;

perduodamos Klientui Bendrovės parduotuvėje arba biure.

5.2 Jeigu užsakytų Prekių suma viršija 4 500 EUR (keturis tūkstančius penkis šimtus eurų), – tokie užsakymai nėra pristatomi 5.1 punkte (a), (b) ir (c) numatytais būdais, o gali būti atsiimti (iš anksto susitarus dėl laiko) Bendrovės parduotuvėje arba biure arba, atskirai suderinus, – tokios Prekės gali būti Bendrovės pristatytos į suderintą banko padalinį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.4 Bendrovė įsipareigoja pristatyti Prekę Klientui laikydamasi ELP nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tačiau pristatymo terminas gali būti ilgesnis, kai:

prieš pateikiant užsakymą Klientas buvo informuotas ar turėjo žinoti iš ELP pateiktos informacijos apie ilgesnį konkrečios Prekės pristatymo terminą;

Klientas atliko išankstinį dar negalimos įsigyti ar nepristatytos į Bendrovės sandėlį Prekės rezervavimą;

Bendrovės sandėlyje nėra reikiamos Prekės, o Klientas buvo informuotas apie jo užsakytų Prekių galimą trūkumą;

esant nenumatytų, nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių. Esant nenumatytų aplinkybių, Bendrovė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekės pristatymo terminą ir kitus su užsakymo vykdymu susijusius klausimus.

5.5 Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Klientas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai el. paštu informuoja Bendrovę.

5.6 Visais atvejais patvirtindamas Sutartį – Klientas įsipareigoja Prekes priimti asmeniškai:

Jei Prekes priims ne Klientas, – jis privalo iš anksto raštu nurodyti Bendrovei Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas ELP užsakymo pristatymo informaciją.

Tuo atveju, kai Klientas asmeniškai Prekių priimti negali, o jos buvo pristatytos Kliento nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento raštiškai pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Kliento nurodytu adresu.

5.7 Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

5.8 Siuntos atsiėmimo metu Klientas privalo kartu su pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę:

Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Klientas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Klientu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

Klientui priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, o paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

5.9 Prekių atsiėmimo metu Bendrovės parduotuvėje ar biure Klientas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimus, Klientas turi teisę Prekių nepriimti ir reikalauti ją pakeisti;

Klientui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas, o Sutartis laikoma įvykdyta.

 

 

 

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

6.1 Bendrovė garantuoja parduodamų Prekių kokybę.

6.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

6.3 Jei Prekė Kliento nuomone neatitinka kokybės ar komplektacijos reikalavimų, Klientas turi per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Prekės gavimo kreiptis į Bendrovę, pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas Prekės pavadinimas, įsigijimo data, Prekės užsakymo numerį ir konkretūs Prekės trūkumai (aprašyti Prekės broko požymius ar įvardyti trūkstamą dalį). Prie prašymo:

turi būti pridedamas kasos aparato kvitas (jei Prekė apmokėta Parduotuvėje) arba PVM sąskaita-faktūra ar jos numeris (jei apmokėta pavedimu ar per elektroninės bankininkystes sistemas). Jeigu Klientas nepateikia šių dokumentų, – Prekė gali būti keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik Bendrovei sutikus;

rekomenduojama pridėti brokuotos Prekės vietos nuotrauką ir Prekės pakuotės nuotrauką (jei manoma, kad brokas atsirado transportavimo metu).

6.4 Klientas taip pat gali nurodyti jam tinkamus pretenzijos sprendimo variantus:

Bendrovei neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;

pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke;

grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

6.5 Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas Klientui pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

6.6 Kokybės garantija negalioja Taisyklių 7.3 punkte nurodytoms Prekėms, o taip pat jei Prekės ar jos komplektacijos pažeidimai Bendrovės manymu (vertinimu) atsirado dėl:

netinkamų eksploatavimo, laikymo ar priežiūros sąlygų (valymo, plovimo, subraižymo ar kt.);

naudojimo ne pagal paskirtį;

to, kad Prekė buvo bandyta ardyti, ji buvo numesta, sutrenkta ar kitaip Pirkėjo sugadinta;

į Prekės vidų ar ant jos paviršiaus patekusių pašalinių dalelių (skysčių, dulkių, smėlio ar kt.);

įtampos svyravimų ar perkrovų (elektroniniams prietaisams);

Force majeure, kai gedimas atsiranda dėl nenugalimų aplinkybių – stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ar kt.).

6.7 Klientui grąžinus, o Bendrovei priėmus Prekę ir suderinus abiems Sutarties šalims priimtiną sprendimo variantą – Bendrovė įvykdo savo įsipareigojimus per protingą laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Jei buvo priimtas sprendimas visiškai grąžinti Klientui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti Prekės Klientui pristatymo išlaidas (jei tokios buvo):

Bendrovė perveda grąžinamas sumas į Kliento nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, arba

tais atvejais, kai Prekės grąžinamos Bendrovės parduotuvėje ar biure – grąžinamos sumos gali būti išmokamos grynaisiais.

 

 

SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

7.1 Klientas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam (jo atstovui). Ši nuostata reiškia, kad Klientas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Bendrovei apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Bendrovei ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.2 Atsisakyti Sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Atsisakęs sutarties, Klientas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

7.3 Minėta atsisakymo teisė netaikoma, o taip pat kokybės garantijos nesuteikiamos Sutartims dėl:

 

perlų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir jų dirbinių, įskaitant bet neapsiribojant aukso, sidabro, platinos lydinių, luitų, monetų, medalių;

meno kūrinių, kolekcionavimo objektų ir antikvarinių daiktų;

optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 “Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” II skyriaus “Prekių keitimas ir grąžinimas” 17 punkte nurodytų Prekių.

7.4 Klientas patvirtina, kad supranta, kad Taisyklių 7.3 punkte nurodytos Prekės yra specifinio pobūdžio, paskirties ir naudojimo, kad Bendrovės atsisakymas priimti šias Prekes yra teisėtas ir įsipareigoja nereikšti Bendrovei jokių pretenzijų, Bendrovei atsisakius priimti prekes iš kliento.

7.5 Klientas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, el. paštu info@skruzdis.lt turi atsiųsti Bendrovei užpildytą Sutarties atsisakymo formą arba aiškų pranešimą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties.

7.6 Prekė turi būti grąžinta per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Bendrovei. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Klientas. Klientui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

7.7 Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su Prekės dokumentais (jei tokie buvo), taip pat Klientas turi pateikti:

užpildytą ir pasirašytą Sutarties atsisakymo formą;

originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta arba Preke (jei tokia buvo);

kasos čekio originalas (jeigu už prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais).

7.8 Gavusi Prekę ir įvertinusi jos kokybę kaip tinkamą – Bendrovė grąžina pinigus už Prekę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Bendrovė perveda grąžinamas sumas į Kliento Sutarties atsisakymo formoje nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Tais atvejais, kai Prekė grąžinama Bendrovės parduotuvėje – grąžinamos sumos gali būti išmokamos grynaisiais.

7.9 Bendrovė turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės, jei ji:

nėra tinkamai sukomplektuota ir/ ar

nėra tinkamai supakuota ir/ ar (b) buvo naudojama ir/ ar

buvo sugadinta ir/ ar

prarado prekinę išvaizdą.

 

 

KLIENTO TEISĖS

8.1 Klientas turi teisę pirkti Prekes ar užsisakyti Paslaugas ELP šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8.2 Klientas turi teisę grąžinti ir/ ar pakeisti nekokybiškas ir/ ar netinkamai sukomplektuotas Prekes kaip numatyta šiose Taisyklėse.

8.3 Klientas turi teisę nutraukti Sutartį su Bendrove šiose Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka. Sutartis negali būti nutraukta, o Klientas neturi teisės reikalauti grąžinti jam sumokėtus pinigus arba pakesiti Prekę, jeigu Klientas įsigijo iš Bendrovės:

perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ar jų dirbinius, įskaitant bet neapsiribojant aukso, sidabro, platinos lydinius, luitus, monetas, medalius;

meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ar antikvarinių daiktus;

optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ar aparatu;

kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 “Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” II skyriaus “Prekių keitimas ir grąžinimas” 17 punkte nurodytas Prekes.

8.4 Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma juridiniams asmenims (verslininkams).

8.5 Jei užsakymo metu tai pačiai Prekei ar Prekių krepšeliui gali būti pritaikyti skirtingi specialūs pasiūlymai ar nuolaidų kodai (kuponai) – ELP automatiškai parinks vieną iš galimų nuolaidų variantų, tačiau Klientas gali savarankiškai pasirinkti vieną iš jam palankesnių automatiškai parinktų variantų (pvz. įvedant arba ne turimą nuolaidų kodą).

8.6 Klientas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

KLIENTO PAREIGOS

9.1 Klientas privalo sumokėti Prekių ar Paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas Prekes kaip numatyta šiose Taisyklėse. Jeigu Klientas nustatytomis sąlygomis ir terminais Sutarties kainos nesumoka, laikoma, kad Klientas atsisako vykdyti Sutartį. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutarties vykdymą.

9.2 Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo juos atnaujinti per protingai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau iki Bendrovė išsiunčia Klientui užsakytas Prekes ar suteikia Paslaugas.

9.3 Jei Klientas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Klientas negali reikšti jokių pretenzijų Bendrovei, ir įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Bendrovės pristatymo ar kitas išlaidas.

9.4 Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie ELP duomenų, t.t. nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims prisijungti prie ELS socialinių tinklų pagalba (jei Klientas pasirinko tokį prisijungimo prie ELP būdą). Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti apie tai Bendrovę.

9.5 Priimdamas prekes, Klientas privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Bendrovę apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus Prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos ar kokybės neatitikimą Kliento užsakymui.

9.6 Klientas, naudodamasis ELP paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų ELP, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti ELP tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų jos tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę neteisėtai pasinaudoti ELP.

9.7 Klientas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 

BENDROVĖS TEISĖS

10.1 Bendrovė turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti ELP veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.

10.2 Jei Bendrovė laiko, kad Klientas ar ELP lankytojas bando ar ketina pakenkti ELP darbui, jos stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis ELP, nepriimti jokių Kliento užsakymų ir nutraukti galiojančias Sutartis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento ar ELP lankytojo nuostolius. Taip pat Bendrovė turi teisę be jokių apribojimų informuoti trečiąsias šalis apie tokius Kliento ar ELP lankytojo veiksmus, suteikdamas visą turimą apie tokį Klientą ar ELP lankytoją duomenis.

10.3 Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti šias Taisykles, Prekių kainas, pirkimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su ELP instrukcijas. Apie atliktus pakeitimus skelbiama ELP.

10.4 Bendrovė turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 

BENDROVĖS PAREIGOS

11.1 Bendrovė įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Klientams tinkamai naudotis ELP teikiamomis paslaugomis. Bendrovė nesuteikia jokių garantijų, kad ELP veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Bendrovė neatsako už jokius Klientų ar ELP lankytojų nuostolius, susijusius su ELP veikimo sutrikimais ir/ ar duomenų perdavimo klaidomis.

11.2 Bendrovė įsipareigoja organizuoti Kliento užsakytų Prekių Pirkėjo nurodytu adresu pristatymąTaisyklėse nurodytomis sąlygomis ir terminais.

11.3 Bendrovė negalėdama Klientui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Kliento sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Šiuo atveju Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės už Prekių nepateikimą.

11.4 Bendrovė neatsako už ELP lankytojų diskusijų ir komentarų turinį, tačiau jeigu ELP lankytojai skleidžia informaciją įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą, tokią informaciją ELP skleidę asmenys atsako pagal LR įstatymus ir tokiais atvejais Bendrovė turi teisę paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms turimus ELP vartotojų ar lankytojų asmens duomenis.

11.5 Bendrovė įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

 

ATSAKOMYBĖ

12.1 Už Sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2 Bendrovė ir Klientas susitaria, kad Kliento veiksmų patvirtinimas prisijungimo prie ELP duomenimis (atpažinimo kodu ar per socialinius tinklus) turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Klientas privalo saugoti savo prisijungimo prie ELP duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei, taip pat nedelsiant informuoti Bendrovę apie prisijungimo prie ELP duomenų pažeidimą ir/ ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis kliento atpažinimo kodu ar prisijungus per jo pasirinktą socialinį tinklą, laikomi atliktais Kliento, ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

12.3 Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ELP, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Klientas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.4 Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsirado ar galėjo atsirasti dėl to, jog Klientas ar ELP lankytojas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo Bendrovės suteikta.

12.5 Bendrovė teikia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Klientas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Bendrovė nebus atsakinga už bet kokį Kliento negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo ar kitas galimybės.

12.6 Jokia ELP pateikiama informacija negali būti traktuojama kaip tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinį auksą, sidabrą, monetas, numizmatiką, antikvariatą, akcijas, investicinius fondus, kitus vertybinius popierius arba kitą turtą. Investuotojai, pirkėjai ar pardavėjai sprendimus turėtų priimti patys, nepriklausomai nuo pateiktų patarimų ar vertinimų.

12.7 Bendrovė atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės dėl patirtų finansinių ar moralinių ELP lankytojų nuostolių, patirtų naudojantis šios ELP turiniu. Klientai ir ELP lankytojai asmeniškai atsako už bet kokius padarinius, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl to, jog vadovavosi šioje ELP pateikiama informacija arba nuomone.

 

 

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

13.1 Taisyklėse vartojama sąvoka “raštu” apima ir elektroniniu paštu siunčiamus laiškus/ informaciją. Laiškas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 84 (aštuoniasdešimt keturios) valandos.

13.2 Asmuo, siekdamas susisiekti su Bendrove raštu siunčia jai elektroninį laišką adresu info@skruzdis.lt. Bendrovė siekdama susisiekti su Klientu siunčia elektroninį laišką adresu, kurį Klientas nurodė sudarydamas Sutartį arba užsiregistruodamas ELP. Registruotas Klientas taip pat gali siųsti ir gauti pranešimus per Kliento paskyroje esančią el. žinučių formą.

13.3 Klientas taip pat gali siųsti pranešimus, siuntas ir kitą korespondenciją paštu 2 punkte nurodytu Bendrovės biuro adresu.

13.4 ELP lankytojas gali užsisakyti pranešimus (toliau – “Pranešimų paslaugos”):

apie Prekių likučius (kai prekė bus sandėlyje);

apie Prekės pardavimo kainos sumažėjimą iki pageidaujamo lygio;

apie Prekės supirkimo kainos padidėjimą iki pageidaujamo lygio.

Visais šiais atvejais Bendrovė dės visas pastangas, kad įvykus nurodytam įvykiui – ELP lankytojo nurodytu el. paštu per protingą laiko tarpą būtų pateikta atitinkama informacija. Tačiau Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl patirtų finansinių ar moralinių ELP lankytojų nuostolių, patirtų naudojantis Pranešimų paslaugomis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Klientas ar ELP lankytojas ir Bendrovė susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama ELP (įskaitant, bet neapsiribojant, šios Taisyklės, informacija apie Bendrovę, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Kliento teisė atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma tinkamai, aiškiai ir suprantamai pateikta Klientui ir ELP lankytojui.

15.2 Bendrovė Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Klientas turi atidžiai jas perskaityti ir turi būti įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

15.3 Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į savo teisėtus interesus ir teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus yra pranešama ELP. Galimybė įsigyti prekes ELP sudaroma tik Klientams, kurie sutinka su Sutarties sudarymo metu galiojančiomis Taisyklėmis.

15.4 Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Kliento yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

15.5 Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės esminės įtakos Kliento teisėms bei Bendrovės įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Bendrovė informuos Klientą, pateikdama informaciją apie perleidimą ELP.

15.6 Klientas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Bendrovės rašytinio sutikimo.

15.7 Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Bendrovės vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Kliento ar ELP lankytojo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

15.8 Bendrovė pasilieka sau teisę neparduoti Prekių ir/ ar neteikti paslaugų asmenims, kurie nesilaiko, nesilaikė ar nesutinka su šiomis Taisyklėmis.

15.9 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Sutartimi tarp Kliento ir Bendrovės, yra sprendžiami derybų būdu:

tam tikslui Klientas bet kokį prašymą ir/ ar skundą dėl Bendrovės veiklos ir paslaugų pirmiausia turi pateikti Bendrovei el. paštu adresu info@skruzdis.lt ir aiškiai nurodyti savo reikalavimus;

nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt), ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr;

nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.10 Šios Taisyklės ir bet kokios kitos Sutartys tarp Kliento ir Bendrovės yra sudaromos lietuvių kalba.